Algemene voorwaarden Silicon Canals

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) van Proudly Media BV (“Silicon Canals”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66395208. Door het bezoeken of gebruiken van (mobiele) websites of andere Silicon Canals dienst (samen de “Service“) beschikbaar gesteld door Silicon Canals, op welke manier dan ook benaderd, u stemt ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. De Dienst is eigendom van of wordt beheerd door Silicon Canals. Deze Voorwaarden zijn van invloed op uw wettelijke rechten en plichten. Als u het niet eens bent met gebondenheid aan deze voorwaarden, mag u de service niet openen of gebruiken.

Veiligheid 

 1. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld staats-, plaatselijk en provinciaal) die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten.
 2. U mag de Service of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden niet verstoren of verstoren, ook niet door wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of ontwrichtende aard te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins wijzigen of verstoren Silicon Canals pagina wordt weergegeven of weergegeven in de browser of het apparaat van een gebruiker.
 3. U mag de Service niet wijzigen, wijzigen, aanpassen of wijzigen of een andere website wijzigen, wijzigen of wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan de Service of Silicon Canals.

Algemene Voorwaarden 

 1. Bij beëindiging vervallen alle rechten die u in deze Voorwaarden zijn verleend onmiddellijk.
 2. We behouden ons het recht voor om iedereen om welke reden dan ook en op elk moment de toegang tot de Service te weigeren.
 3. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Service.
 4. We verbieden het crawlen, scrapen, cachen of anderszins toegang krijgen tot inhoud op de Service via geautomatiseerde middelen (behalve als dit het resultaat kan zijn van standaard zoekmachineprotocollen of -technologieën die door een zoekmachine worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Silicon Canals).

Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Silicon Canals verleent u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Service te gebruiken. U mag de Service niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar meerdere apparaten tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. U mag de Service niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze licentie), decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden, wijzigen of afgeleide werken van de Service, updates of enig deel daarvan maken (behalve als en alleen voor zover een voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open source-componenten die bij de Service zijn inbegrepen). Elke poging daartoe is een schending van de rechten van de Silicon Canals. Als u deze beperking overtreedt, kunt u worden vervolgd en schadevergoeding krijgen. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle upgrades die door Silicon Canals die de oorspronkelijke Service vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade gepaard gaat met bijgewerkte voorwaarden, in welk geval deze voorwaarden prevaleren.
 2. De Service bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door Silicon Canals ( 'Silicon Canals Content"). Silicon Canals Inhoud wordt beschermd door copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten, en tussen u en Silicon Canals, Silicon Canals bezit en behoudt alle rechten op de Silicon Canals Inhoud en de Dienst. U zult geen mededelingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of verbergen die zijn opgenomen in of bij de Silicon Canals Inhoud en u zult de Silicon Canals
 3. De Silicon Canals naam en logo zijn handelsmerken van Silicon Canals, en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silicon Canals. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts eigendomsrechten van Silicon Canals, en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silicon Canals.

Derden 

 1. Er kunnen links zijn van de Service, of van berichten die u ontvangt van de Service, naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden. De Dienst kan ook inhoud van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. Silicon Canals heeft geen controle over deze webservices van derden of hun inhoud. U erkent dit uitdrukkelijk en stemt ermee in Silicon Canals is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke diensten of functies van derden. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

 geen garantie 

 1. De Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Silicon Canals Inhoud wordt geleverd op basis van "as is", "as available" en "met alle fouten". Voor zover toegestaan ​​door de wet ook niet Silicon Canals noch een van zijn directeuren, werknemers, managers, functionarissen, partners, gelieerde ondernemingen of agenten (gezamenlijk de "Silicon Canals Partijen“) verklaringen of garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, afleggen met betrekking tot: (a) de Service; (b) de Silicon Canals Inhoud; (c) gebruikersinhoud; of (d) beveiliging in verband met de verzending van informatie naar Silicon Canals of via de Dienst. tevens de Silicon Canals Partijen wijzen hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel, gewoonte, handel, rustig genot, systeemintegratie en vrij zijn van computervirussen.
 2. De Silicon Canals Partijen verklaren of garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal zijn; dat defecten worden verholpen; of dat de Service of de server die de Service beschikbaar stelt vrij is van schadelijke componenten, inclusief maar niet beperkt tot virussen. De Silicon Canals Partijen geven geen verklaringen of garanties dat de informatie (inclusief eventuele instructies) op de Service nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. Hoewel het de bedoeling is van Silicon Canals Om ervoor te zorgen dat de Service zo veel mogelijk beschikbaar is, zullen er gelegenheden zijn waarin de Service kan worden onderbroken, inclusief, maar niet beperkt tot, voor gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van het uitvallen van telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 4. U erkent dat uw gebruik van de Service op eigen risico is. De Silicon Canals Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Service legaal is in een bepaald rechtsgebied, en de Silicon CanalsPartijen wijzen dergelijke garanties specifiek af. Sommige jurisdicties beperken of staan ​​de disclaimer van impliciete of andere garanties niet toe, dus de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet op u van toepassing voor zover de wet van een dergelijk rechtsgebied van toepassing is op u en deze Voorwaarden.
 5. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten legaal zijn in elk rechtsgebied waar u de Service opent of gebruikt.

 Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Voor zover niet bij wet verboden, zal in geen geval de Silicon Canals Partijen zijn jegens u aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor enige directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, punitieve, incidentele of gevolgschade) die direct of indirect verband houden met:
 2. de dienst;
 3. de Silicon Canals Inhoud;
 4. gebruikersinhoud;
 5. uw gebruik van, onvermogen tot gebruik of de prestaties van de Service;
 6. elke actie die is ondernomen in verband met een onderzoek door de Silicon Canals Partijen of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik van de Service door u of een andere partij;
 7. elke actie die wordt ondernomen in verband met auteursrechten of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
 8. eventuele fouten of omissies in de werking van de dienst; of
 9. enige schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door een inbreuk op de beveiliging of door een virus, bugs, sabotage, fraude, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in werking of verzending, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing, inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van resultaten, of computerstoring of -storing, zelfs indien voorzienbaar of zelfs indien de Silicon Canals Partijen zijn op de hoogte gebracht van of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een actie van contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatie storing, of diefstal of vernietiging van de dienst).

In geen geval zal de Silicon Canals Partijen zijn aansprakelijk jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. Sommige jurisdicties staan ​​de beperking van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing, zelfs als het bovengenoemde rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

 1. U stemt ermee in dat in het geval u enige schade, verliezen of verwondingen oploopt die arise uit daden van Silicon Canals of weglatingen, is de schade, indien van toepassing, niet onherstelbaar of voldoende om u recht te geven op een gerechtelijk bevel dat elke exploitatie verhindert van een website, dienst, eigendom, product of andere inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door de Silicon Canals Partijen, en u hebt geen rechten om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, tentoonstelling of exploitatie van enige website, eigendom, product, dienst of andere inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door de Silicon Canals
 2. Silicon Canals is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden, en u vrijwaart ons, onze directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met enige claim die u heeft tegen dergelijke derden.
 3. U stemt ermee in dat elke claim die u mogelijk heeft voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met Silicon Canals moet binnen een jaar na het ontstaan ​​van de vordering worden ingediend; anders wordt uw claim permanent geblokkeerd.

schadeloosstelling 

U stemt ermee in om (op verzoek van Silicon Canals), vrijwaren en houden de Silicon Canals Partijen vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en -kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een van de volgende zaken (inclusief als gevolg van uw directe activiteiten op de Service of die namens u worden uitgevoerd):

 1. uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden;
 2. uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteits-, vertrouwelijkheids-, eigendoms- of privacyrechten;
 3. uw overtreding van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- en semi-overheidsinstanties, inclusief maar niet beperkt tot alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
 4. elke door u gemaakte verkeerde voorstelling van zaken.

Je werkt mee zoals vereist door Silicon Canals ter verdediging van elke claim. Silicon Canals behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen over elke zaak die door u wordt vergoed, en u zult in geen geval enige claim schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silicon Canals.

Gedeeltelijke invaliditeit

Als op enig moment een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt in welk opzicht dan ook onder enige wet van een rechtsgebied, zal noch de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, noch de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke bepaling onder de wet van enige andere jurisdictie zal op enigerlei wijze worden beïnvloed of geschaad.

Geen Afstand 

Mislukking van Silicon Canals om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Geen afstandsverklaring van een van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Territoriale beperkingen 

 1. De informatie die binnen de Service wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waaraan Silicon Canals aan elke registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Service of een deel van de Service te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, op elk moment en naar eigen goeddunken, en om de hoeveelheden inhoud, programma's, producten, service of andere functie die Silicon Canals
 2. Nee software van de Dienst kan zijn downloaduitgevoerd, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd: (a) naar landen onder embargo van de Europese Unie en/of de VS of (b) naar iemand op een sanctielijst die wordt bijgehouden door de Europese Unie en/of de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de US Department of Commerce Denied Person's List of Entity List. Door downloadin ieder geval software met betrekking tot de Service, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Wijzigingen 

 1. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te wijzigen (“Bijgewerkte voorwaarden") van tijd tot tijd.
 2. Tenzij we om juridische of administratieve redenen een wijziging aanbrengen, zullen we u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte kunnen stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze op de Service te plaatsen, en dat uw gebruik van de Service na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden (of het vertonen van ander gedrag zoals we redelijkerwijs kunnen specificeren) inhoudt dat u ermee instemt de bijgewerkte voorwaarden. Daarom dient u deze Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden door te nemen voordat u de Service gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing, of een latere datum die in de Bijgewerkte Voorwaarden kan worden gespecificeerd, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de Service. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle geschillen die ontstaan ​​vóór de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden.

Regelgeving en jurisdictie 

 1. Deze Voorwaarden, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
 2. Alle geschillen tussen u en Silicon Canals (ongeacht of bij een dergelijk geschil een derde partij betrokken is) met betrekking tot uw relatie met Silicon Canals, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, onverminderd het recht van Silicon Canals als eiser om een ​​procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechtbank. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Affiliates

We kunnen via links een aangesloten commissie verdienen. Dit zal duidelijk worden vermeld. 

Hoe contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Servicevoorwaarden, stuur dan een e-mail [e-mail beveiligd].